Ahududu ve ilek yeti?tirmecili?i zerine ara?t?rma al??mam?z ba?lam??t?r ve devam etmektedir. ukurova niversitesi Bahe Bitkileri Blm ve TB?TAK i?birli?iyle Ar?z Organik rnlerinin ahududu ve ilek zerindeki etkileri ara?t?r?lmaya ve de?elendirilmeye ba?lanm??t?r. sonular? yak?n zamanda a?klanacakt?r.

Ahududuveilekyeti?tirmecili?iprojesi Bit.Bes.Uzm.Prf.Dok.NurglTREM??taraf?ndanyrtlmektedir.

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olacak nemlidir. zmler ne kadar yard?mc? kutu? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" hakk?nda daha fazla bilgi edinin. Web'deki birok ki?i Viagra 25mg sat?n almak al anahtar kelimesini evrimii oldu?u ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg almak al d?nn. Bilimsel bir al??ma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi biri bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? senin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.