12-17 Temmuz 2008 Tarihleri aras?nda ?stanbul (The Holiday Hotel) de gerekle?tirilen Uluslararas? Nevroloji ve Onkoloji Uluslararas? sempozyumuna (Trkgap) ?irketi de davetliydi. Tar?mda kullan?lan kimyasallar?n, evre ve Su konular?n?n da i?lendi?i bu sempozyumda ?kan sonular? sizlerle payla?mak ihtiyac? hissettik ve a?a??da bir tak?m laboratuar ve bilimsel ara?t?rma sonular?n? aktar?yorum.

1- 2005-2007 y?llar? aras?nda kanser hastal???na yakalanan 100 ki?i hayat?nda hi organik rn tketmemi?.

2- 2001-2005 y?llar? aras?nda kroner kalp hastal?g?na yakalanan 100 ki?inin damar i cidarlar?nda pestisit kal?nt?s? bulunmu?.

3- Do?um yapm?? emziren 100 kad?n?n anne stnde de pestisit kal?nt?s? bulunmu?.

4- Adana - Mersin aras?nda tar?mda kullan?lan sulama suyunda normallerin ok zerinde civa, kobalt ve arsenik bulunmu?.

5- ukurova da retilen bu?dayda Kansorejen ve beyinde tmr olu?turan Nekojin maddesi bulunmu?tur.

6- Antalya- Mersin aras?nda 250 seradan al?nan Domates, Patl?can, Salatal?k, Biber numunelerinde ok miktarda nitrit, polikasit, ve 12 e?it konsorejen maddeye rastlanm??.

Arkada?lar bunlar sadece birer nsz Ltfen ama Ltfen Ya?am?m?z? Organik rnlerle zenginle?tirelim, Organik retim yapal?m evremize ve lkemiz Tar?m?na nclk yapal?m...

B?Z ARIZ ORGAN?K F?RMASI OLARAK HAYATIMIZDAN K?MYEV? MADDELER? IKARMAKTAN YANAYIZ BU MMKN ASLINDA B?Z YA?AMIMIZA VE GELECEKTE OCUKLARIMIZIN SA?LIKLI YA?AMASINA DE?ER VER?RSEK SORUN B?TER, TARIMDA KULLANILACAK GBRELER VE ZORUNLU ?SE TARIM ?LALARI B?RAZ D?KKATLE SE?LECEK, SERT?F?KALI ORGAN?K OLMASINA KES?NL?KLE UYULACAK. D??ER TARIM ?EKL?NDEN KES?NL?KLE PAHALI DA DE??L VE AZDA RN YET??MEZ AYRICA ORGAN?K RNLER D??ER RNLER?N HER ZAMAN EN AZ ?K? KATIDIR. SA?LIKLI YA?AM D?LE??M?ZLE.

ARIZ ORGAN?K ?FT?M?Z?N HER ZAMAN YANINDA OLACAKTIR...

NOT: N??DE- BOR ?LES?NDEK? DENEME BAHELER?M?ZDE TAMAMEN ORGAN?K RET?M YAPILMAKTADIR ?STEYEN HERKES GREB?L?R VE RNLER?N TADINA BAKAB?L?R.

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olmak nemlidir. zmler nas?l help olabilir? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" hakk?nda daha fazla bilgi edinin. Web'deki birok ki?i Viagra 25mg sat?n al anahtar kelimesini evrimii olarak ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg almak al d?nn. Bilimsel bir al??ma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? sizin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.